Tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Wednesday 22 March 2023

Tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động


 

🎯🎯 𝐂𝐚̂𝐮 𝐡𝐨̉𝐢:

Xin hỏi, nếu người lao động ký HĐLĐ 1 năm và có ký tạm hoãn thực hiện HĐ 02 tháng thì thời hạn của HĐLĐ 1 năm có được gia hạn thêm 2 tháng không? Hay vẫn chấm dứt theo thời hạn HĐLĐ ban đầu đã ký?

Ví dụ: HĐLĐ của NLĐ ký với công ty từ Ngày 1 Tháng 10 Năm 2021 đến Ngày 30 Tháng 9 Năm 2022, nhưng NLĐ vì lý do quy định tại Điều 30 BLLĐ không đi làm và không nhận lương từ tháng 8 đến tháng 9, vậy HĐLĐ có còn thời hạn đến 30 tháng 9 năm 2022 hay HĐ sẽ tự động gia hạn thời hạn chấm dứt đến cuối tháng 11 năm 2022?     


🎯🎯 Trả lời:

Theo quy định của pháp luật, NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ theo quy định tại Điều 30 BLLĐ, không đi làm và không nhận lương từ tháng 8 đến tháng 9 thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ phải có mặt tại nơi làm việc và NSDLĐ phải nhận NLĐ trở lại làm việc theo HĐLĐ đã giao kết nếu HĐLĐ đó còn thời hạn.

(Cơ sở pháp lý: Điều 31 BLLĐ 2019).

Như vậy, khi NLĐ kí HĐLĐ 01 năm và có kí tạm hoãn thực hiện hợp đồng 02 tháng thì sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng vẫn trở lại làm việc theo thời hạn HĐLĐ 01 năm đó, không gia hạn thêm 02 tháng.

No comments

Post a Comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage